Attendance Figures

Week ending 6th December 2021

Daffodil – 100%

Hydrangea – 99.17%

Snowdrop – 96.84%

Sunflower – 94.27%

Iris – 94.00%

Gerbera Daisy – 92.67%

Lupin – 84.31%

Week ending 12th November 2021                                         Week ending 19th November 2021                         Week ending 26th November 2021

Hydrangea – 99.49%                                                                Daffodil – 100.00%                                                   Daffodil – 100.00%

Gerbera Daisy – 98.40%                                                          Gerbera Daisy – 97.20%                                           Hydrangea – 99.50%

Iris – 97.11%                                                                             Hydrangea – 97.00%                                                 Snowdrop – 96.90%

Daffodil – 96.47%                                                                     Sunflower – 96.21%                                                   Iris – 91.60%

Sunflower – 96.15%                                                                 Lupin – 94.71%                                                          Sunflower – 91.38%

Snowdrop – 93.99%                                                                 Iris – 90.40%                                                               Gerbera Daisy – 89.11%

Lupin – 93.90%                                                                        Snowdrop – 85.66%                                                     Lupin – 86.47%

Week ending 15th October 2021                                            Week ending 22nd October 2021                Week ending 5th November 2021                  

Hydrangea – 98.5%                                                                  Snowdrop – 95.83%                                    Sunflower – 97.93%

Daffodil – 98.24%                                                                       Lupin – 95.29%                                          Lupin – 95.24%

Sunflower – 96.01%                                                                    Daffodil – 91.07%                                      Gerber Daisy – 95.2%

Snowdrop – 96.01%                                                                    Hydrangea – 90.72%                                Iris – 94.07%

Iris – 95.7%                                                                                  Iris – 87.70%                                             Snowdrop – 92.04%

Gerbera Daisy – 93.03%                                                              Gerbera Daisy – 85.60%                          Daffodil – 91.76%

Lupin – 92.07%                                                                            Sunflower – 64.93%                                  Hydrangea – 86.98%

Week Ending 24th September 2021                                          Week Ending 1st October 2021                Week Ending 8th October 2021

Daffodil – 97.65%                                                                       Sunflower – 98.28%                                    Sunflower – 99.14%

Snowdrop – 96.75%                                                                   Snowdrop – 98.19%                                    Daffodil – 96.08%

Hydrangea – 91.00%                                                                 Iris – 94.58%                                                Snowdrop  – 95.93%

Iris – 89.50%                                                                              Daffodil – 92.35%                                         Iris – 95.83

Sunflower – 88.28%                                                                   Hydrangea – 89.39%                                   Hydrangea – 95.83%

Gerbera Daisy – 83.75                                                               Lupin – 89.38%                                            Gerbera Daisy – 94.44%

Lupin – 83.75%                                                                          Gerbera Daisy – 89.17%                              Lupin – 94.27%